Kupovina stana i povraćaj PDV-a

POVRAĆAJ PDV-a

Kupovina prvog stana i povraćaj PDV-a

Ukoliko kupujete stan u novogradnji, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost (PDV) koji prema poslednjim izmenama Zakona, iznosi 10%.

Ukoliko po prvi put kupujete nepokretnost, možete ostvariti pravo na povrat PDV-a do 40m2, kao i na dodatnih 15m2 za svakog člana domaćinstva koji prethodno nije imao nekretninu u svojini.

Uslovi neophodni da se ispune za ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a
1. Da u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora niste imali u svojini niti susvojini stan na teritoriji Republike Srbije

2. Da je ugovor o kupovni stana overen posle 8. jula 2007. godine
3. Da ste državljanin Republike Srbije
4. Da imate prebivalište na teritoriji Republike Srbije
5. Da imate preko 18. godina

Povraćaj PDV-a se ostvaruje po isplati celokupne kupoprodajne cene i samo za kupovinu nekretnina koje su prvi put u prometu, odnosno kupljene od investitora. Da bi dobili fiskalni račun od investitora, koji je potreban kao dokaz da je investitor platio PDV državi, potrebno je da objekat prođe tehnički prijem. To znači da, iako ste kupoprodajnu cenu isplatili u izgradnji, zahtev za povrat PDV-a možete podneti tak nakon završetka gradnje.

Potrebna dokumentacija za povraćaj PDV-a:

1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV-a na obrascu RFN (dobija se u poreskoj upravi, možete ga naći i na internetu)

2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija)

3. Uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija)

4. Dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)

5. Ugovor o kupoprodaji stana (original ili overena kopija)

6. Račun, ili drugi dokument koji služi kao račun, o kupoprodaji stana, u kojem je iskazan PDV

7. Dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena uplatom na tekući račun prodavca

8. Overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan, obrazac IKPS PDV (obrazac možete dobiti na šalteru poreske uprave ili naći na internetu)

Nadležni poreski organ, nakon kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a.