Katastar nepokretnosti

Katastar Nepokretnosti

KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Na ovom sajtu možete pronaći informacije o nepokretnostima i vlasnicima.

Ukoliko kupujete stan, ove informacije će vam biti veoma korisne. 

Katastar nepokretnosti vodi Republički geodetski zavod, a javnosti je omogućen pristup katastru preko internet stranice. 

Katastar nepokretnosti je javni registar u koji se upisuju nepokretnosti, prava na nepokretnostima, ali i zabeležbe na nepokretnostima.

ŠTA MOŽETE UPISATI U KATASTAR NEPOKRETNOSTI ?

U katastar se upisuju nepokretnosti :

građevinske objekte zemljišta, i posebne delove objekata kao što su poslovni prostori stanovi, ali i garaže i ostali posebni delovi jednog objekta. 

Pored nepokretnosti u katastar se upisuju i prava na nepokretnostima, kao i predbeležbe i zabeležbe na tim nepokretnostima. 

Kako nije svaka nepokretnost upisana u katastar, vaša polazna tačka je zvanični sajt gde možete proveriti da li je neka nepokretnost upisana ili nije. Pro-Art pravni tim može proveravaju svaku nepokretnost. Nepokretnosti često nisu upisane u katastar, bitno je da vlasnik ima dokumentaciju kako bi se utvrdilo pravo nad nepokretnošću. Informacije koje možete naći na sajtu ne mogu da služe kao zvanični dokument, ali daju vam dobar uvid za početak. 

ŠTA SE DEŠAVA KADA NEMA UPISANE POVRŠINE? 

Kada je reč o starijim zgradama dešava se da u katastru nije upisana površina nepokretnosti.

To je veliki problem za kreditne kupce, jer banka neće odobriti kredit za takvu nepokretnost. U tom slučaju je neophodno da prodavac upiše površinu nepokretnosti u katastar. Proces može da potraje, ali je važno da prodavac ispoštuje redosled obraćanja nadležnim službama.

Prodavac prvo treba da ode u nadležni organ jedinice lokalne samouprave i da zatraži uverenje o specifikaciji posebnih delova zgrade da bi mogao da upiše površinu nepokretnosti. U slučaju da u opštini (nadležnom organu jedinice lokalne samouprave) ne postoji tehničko-projektna dokumentacija, prodavac mora da se obrati Istorijskom arhivu.

Ako ni u Arhivu nema dokumentacije, neophodno je angažovati sudskog veštaka građevinske struke koji će izraditi tehničku dokumentaciju. Na osnovu njegovog izveštaja prodavac će moći da upiše površinu nepokretnosti u katastar.

ŠTA SU ZABELEŽBE? 

Zabeležbe se odnose na činjenice koje mogu uticati na kupovinu, sticanje prava i sam promet nepokretnosti. Prilikom kuće, kupovine stana ili bio koje druge nepokretnosti važno je da proverite da li u katastru ima upisanih zabeležbi na nepokretnosti.  Pa tako u katastar mogu biti upisane zabeležbe spora, odluke o zabrani upisa, ugovori o doživotnom izdržavanju, ali i lično stanje imaoca prava: starateljstvo itd. Može biti upisana zabeležba da su građevinska i upotrebna dozvola izdate u postupku legalizacije, da je podnet zahtev za konverziju prava korišćenja u pravo svojine,  i drugo. 

Ako se u listu nepokretnosti ne vidi o kakvoj je zabeležbi odnosno teretu reč, potrebno je da prodavac iz katastra izvadi uverenje o teretima i zabeležbama koji se odnose na poseban deo zgrade koji je predmet prodaje.